List All Covers Of Golkowsky Quartett

#TitleLabelCover
1Heideröslein/Friesen-MädelDecca D 17 637
2Heideröslein/Friesen-MädelDecca D 17 637
3O, schwarze Jenny/Auch ein Seemann kennt HeimwehDecca D 18 824
4O, schwarze Jenny/Auch ein Seemann kennt HeimwehDecca D 18 824
5Hohe Tannen/Das Lied der HeimatDecca D 19 054
6Hohe Tannen/Das Lied der HeimatDecca D 19 054
7Des Seemanns Los/Still ruht der SeeDecca D 19 108
List of All ArtistsHome